DT News - Bosnia and Herzegovina - Politički sistem države ima utjecaj na KEP indeks zuba njenih stanovnika

Search Dental Tribune

Politički sistem države ima utjecaj na KEP indeks zuba njenih stanovnika

Dental Tribune International

Dental Tribune International

uto. 4 rujna 2018

spasiti

LONDON, Velika Britanija: Na 96-tom sastanku Međunarodne asocijacije za istraživanja u stomatologiji (the International Association for Dental Research) u Londonu predstavljeni su rezultati istraživanja koje je imalo za cilj da utvrdi povezanost življenja u određenom političkom sistemu duži vremenski period sa KEP indeksom (indeks koji predstavlja zbir karioznih, ekstrahiranih i plombiranih zuba). Za ovo istraživanje analizirani su podaci iz država sa različitim političkim uređenjima- socijaldemokratska, konzervativna, liberalna, kao i država pod diktatorskim režimom.

Analizirajući podatke iz 62 države, naučnici su došli do rezultata ovog istraživanja čiji je zaključak da su u državama koje su kategorizovane kao socijaldemokratske ili liberalne  postizani puno bolji rezultati smanjenja KEP indeksa nego što je to uspjevalo konzervativnim i diktatorskim režimima.  Smanjenje KEP indeksa je u socijaldemokratskim državama iznosilo 65,72 procenata, u liberalnim 53,97 procenata, u konzervativnim je smanjenje iznosilo 37,62 procenata, dok je u državama sa diktatorskim režimom ustanovljena pojava porasta KEP indeksa od 14,53 procenata.

Ova epidemiološka studija se bazirala na sekundarne podatke Svetske zdravstvene organizacije, Panameričke zdravstvene organizacije, Svetske banke i drugih insitutucija koje su podacima objavljenim na svojim internet stranicama zadovoljili inkluzione kriterijume ovog istraživanja. Raspodela država po političkoj tipologiji određeno je prema političkoj orijentaciji političke partije na vlasti u državi.

Rezultati ovog istraživanja pod nazivom “Does a country’s political regime influence its DMTF index”, predstavio je na poster sesiji dr Džon Estrada Montoja (Dr. John Estrada Montoya) sa Kolumbijskog nacionalnog univerziteta iz Bogote.

Istraživači su napomenuli da je tipologija političkog sistema koju su oni koristili nije dovoljno primenjiva za političke sisteme u zemljama u razvoju, sa nepotpuno definisanom nacionalnom politikom, i zato su preporučili da je potrebno kreirati novu interdisciplinarnu tipologiju koja bi bolje odgovarala realnosti, i bolje odredila odnos između političkog sistema i indikatora oralnog zdravlja.

advertisement
advertisement