DT News - Bosnia and Herzegovina - Aparati za magnetnu rezonancu velike snage mogu dovesti do otpuštanja žive iz amalgamskih ispuna

Search Dental Tribune

Aparati za magnetnu rezonancu velike snage mogu dovesti do otpuštanja žive iz amalgamskih ispuna

Zub sa amalgamskim ispunom (slika levo) Cevi sa uzorcima koji sadrže zub sa amalgamom drži se u veštačkoj pljuvački kao priprema za testiranje (slika gore) i samo sa veštačkom pljuvačkom (slika dole). Cevi sa zubom su prethodno izložene aparatu za magnetnu rezonancu, a zub je izvađen 24 časa nakon toga (slika desno). (Fotografija: Dr. Selmi Yilmaz)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

ned. 26 kolovoza 2018

spasiti

OAK BROOK, USA/ANTALIA, Turska: Izloženost izrazito snažnim aparatima za magnetnu rezonancu mogu uzrokovati otpuštanje toksične žive iz amalgamskih ispuna u zubima, upozorava Udruženje radiologa Severne Amerike. Ovo upozorenje se poziva na rezultate novog istraživanja naučnika iz Turske.

Amalgamski ispuni su tema oko koje se u stomatologiji dugo godina vode različite debate. I pored toga što amalgam sadrži 50 procenata žive čija je toksičnost dovodi do raznih štetnih posledica kod ljudi, Američka agencija za hranu i lekove (U.S. Food and Drug Administration) ipak smatra da su amalgamski ispuni bezbedan materijal za ispune kod odraslih i dece straije od 6 godina.

“Amalgam se potpuno stvrdnjava otprilike 48 časova nakon postavljanja u zub, i do tada se živa potpuno vezuje u hemijsku strukturu amalgama, a površinski sloj ispuna se prekriva oksidnim filmom,” izjavio je dr Selmi Jilmaz (Dr. Selmi Yilmaz), stomatolog zaposlen na Akdeniz Univerzitetu u Antaliji, koji je vodio ovo istraživanje. “I zbog svega ovog je otpuštanje žive iz postavljenih amalgamskih ispuna minimalno.”

Prethodna istraživanja su ustanovila da je izloženost magnetnim poljima iz aparata za amgentnu rezonancu može da uzrokuje otpuštanje žive iz amalgamskih ispuna u zubima. Zabrinutost oko ove činjenice je porasla usled šire upotrebe ultra jakih aparata za magnetnu rezonancu tzv. 7 T skenera na klinikama. Jače magnetno polje ovih 7 T MRI aparata za magnetnu rezonancu omogućava preciznije prikazivanje anatomskih detalja, ali ono što zabrinjava je njihovo delovanje na amalgamske zubne ispune.

Dr. Jilmaz i njegov kolega dr Mehmet Zahit Adisen istraživali su nivo otpuštanja žive iz dentalnog amalgama nakon izlaganja 7 T i 1.5 T aparatima za magnetnu rezonancu kod zuba bez karijesa koji su izvađeni pacijentima zbog kliničkih indikacija. Aparati 7 T MRI su dozvoljeni za upotrebu od Svetske stomatološke asocijacije FDA 2017.godine, i njihova prisutnost na klinikama je još dosta retka, za razliku od manje jakih 1.5 T MRI aparata koji se najčešće koriste za svakodnevnu dijagnostiku širom sveta.

Istraživači su tokom ovog istraživanja pravili dvostrane kavitete na svakom zubu u koje su stavljali amlagamske ispune i onda su nakon 9 dana metodom slučajnog izbora podelili zube u dve grupe po 20 zuba koje su potapali u veštačku pljuvačku i odmah nakon toga izlagali delovanju 1.5 T or 7 T MRI aparata za magnetnu rezonancu u trajanju od 20 minuta. Kontrolna grupa zuba je samo potapana u veštačku pljuvačku. Nakon analize veštačke pljuvačke na prisutnost žive kod sve tri grupe zuba rezultati su bili 0.67 ± 0.18, 0.17 ± 0.06 i 0.14 ± 0.15 ppm. Sadržaj žive u grupi 7 T je otprilike četiri puta veći bio nego u 1.5 T i kontrolnoj grupi.

“U našem istraživanju smo pronašli visoke vrednosti žive kod upotrebe ultrajakih aparata za magnetnu rezonancu,” izjavio je dr Jilmaz. “Moguće je da je ovo uzrokovano izmenama u amalgam ili usled formiranja mikro-pukotina koje dovode do elektrohemijske korozije usled delovanja magnetnog polja.”

Da bi se utvrdila štetnost žive na ljudsko zdravlje neophodno je prvo utvrditi koja se količina žive absorbuje u tkiva. “Za sad nije potpuno razjašnjeno koliko žive ljudski organizam absorbuje,” Yilmaz said. I stoga je neophodno da istraživanja u budućnosti odrede koliko aparati za magnetnu rezonancu sa jakim magnetnim poljem deluju na otpuštanje žive iz dentalnog amalgama. U toku su tri projekta koji su fokusirani na povezanost razlike u temperaturi i strukturi dentalnog amalgama sa magnetnim poljima različite jačine.

S obzirom da nije dokazana štetnost aparata za magnetnu rezonancu iz 1.5 T grupe, pacijenti sa amalgamskim ispunima ne treba da budu tema za brigu zbog izlaganja pregledu magnetnom rezonancom.

Istraživanje, pod nazivom “Ex vivo mercury release from dental amalgam after 7.0-T and 1.5-T MRI,” objavljeno je 26. juna 2018, u online izdanju časopisa Radiology, a naknadno će biti objavljeno i u štampanom izdanju.

advertisement
advertisement