Dental Tribune Bosnia and Herzegovina

Najnoviji CAD/CAM materijali otporniji na prebojavanje od kafe od konvencionalnih kompozitnih materijala

By Dental Tribune International
May 25, 2017

 BANGKOK, Tajland /TOKIO, Japan: Uporedo s razvojem novih tehnologija i materijala u stomatologiji porasla su i očekivanja da novi materijali zadovljavaju estetske kriterijume i da budu dugotrajniji i izdržljiviji, U nedavno objavljenom naučnom istraživanju naučnici sa Tajlanda i iz Japana su se posvetili ispitivanju osetljivosti na prebojavanje od kafe različitih materijala za zubne nadoknade.

 Jutarnja kafa je mnogim ljudima veliko zadovoljstvo, no može da predstavlja i veliki problem jer su materijali za zubne nadoknade, slično kao i prirodni zubi, podložni diskoloraciji od određenih vrsta hrane i pića. Od pića su najveći problem kafa, čaj i crveno vino, i mogu dovesti do trajnih diskoloracija. Jedini način da se to izbegne je da površina zuba bude glatka i neporozna. Novi CAD/CAM kompozitni materijali su industrijski polimerizovani po standardnim parametrima na visokim temperaturama i pod pritiskom tako da se dobije material sa optimalnim karakteristikama na mikrostrukturalnom nivou. Kao rezultat napredne tehnologije su kompozitni materijali za direktne nadoknade sa poboljšanim karakteristikama.

 Naučno istraživanje sprovedeno na Univerzitetu za medicine i stomatologiju Tokyo, Japan i na Chulalongkorn Univerzitetu Bangkok, Tajland imalo je za cilj evaluaciju kako izlaganje kafi utiče na savremene kompozitne CAD/CAM materijale u poređenju sa konvencionalnim kompozitnim materijalima. U istraživanju je “učestvovalo” osam vrsta CAD/CAM blokova - pet kompozitnih (Block HC, Shofu; CERASMART, GC; GRADIA Block, GC; KZR-CAD Hybrid Resin Block, Yamamoto Precious Metal; Lava Ultimate, 3M ESPE), jedan hibridni keramički (VITA ENAMIC, VITA Zahnfabrik), jedan blok od PMMA (Telio CAD, Ivoclar Vivadent) i jedan keramički blok od feldspata(VITABLOCS Mark II, VITA Zahnfabrik). Pored CAD/CAM materijala u istraživanje su uključena I četiri konvencionalna kompozitna materijala za ispune – jedan hibridni kompozit (CLEARFIL AP-X, Kuraray), jedan mikropunjeni komposit (Durafill VS, Kulzer) i dva nano-hibridna kompozita(ESTELITE SIGMA QUICK, Tokuyama Dental; Filtek Supreme Ultra, 3M ESPE).

 Od svakog od navedenih materijala napravljeni su diskovi od 10mm i za svaki disk je određena boja i nakon toga su potopljeni u rastvor instant kafe koja je menjana svakodnevno. Promene u boji su određivane nakon jednog dana, sedam dana i trideset dana. Rezultati su pokazali da je kafa vela do promena kod svih materijala, mada su te promene bile mnogo manje izražene kod CAD/CAM materijala nego kod kompozita. Nakon trideset dana promene boje kod CAD/CAM kompozitnih blokova bila je u rasponu od 1.6 do 3.7, dok je kod kompozitnih materijala za ispune promena boje bila od 2.1 do 7.9, a jedino kod materijala Durafill VS nije došlo do značajne promene nakon trideset dana u odnosu na promenu nakon jednog dana.

 Diskoloracije od kafe su, na sreću, lako uklonjene poliranjem zuba u trajanju od dvedeset sekundi sa pastom za poliranje sa svih materijala, osim sa GRADIA block materijala. Kod kompozita za ispune Durafill i Filtek Supreme Ultra su i nakon poliranja ostale vidljive diskoloracije od kafe.

Autori ovog istraživanja navode da prilikom analize ovih rezultata treba uzeti u obzir da su oni rađeni u laboratorijskim uslovima, tako da nije utvrđeno kako spoljašnji faktori kao što su redovno pranje zuba četkicom i pastom za zube može da utiče da pojavu dugotrajnih diskoloracija na materijalima u ustima pacijenta. Autori takođe navode da rezultati promene boje nakon trideset dana mogu biti uzrokovani preteranom izlaganju delovanja kafe, nesrazmerno realnoj situaciji jer konstantno izlaganje materijala delovanju kafe u trajanju od sedam dana je ekvivalentno sedmomesečnom pijenju kafe.

 Istraživanje pod naslovom “Discoloration of various CAD/CAM blocks after immersion in coffee”, objavljeno je u februarskom izdanju časopisa Restorative Dentistry and Endodontics journal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International